Adwokat

Lukas

Szymanski

Prawo pracy

Prawo pracy obejmuje stosunki prawne między pracodawcami a pracownikami. Podczas tych stosunków prawnych między stronami mogą wystąpić poważne konflikty. W najgorszym przypadku można otrzymać wypowiedzenie od swojego pracodawcy. W tym przypadku ważne jest pytanie, czy warto bronić się przed wypowiedzeniem czy nie. To zależy od tego, czy wypowiedzenie jest społecznie nieuzasadnione, czy w inny sposób nieważne. Jeżeli w ocenie prawnej dojdzie się do wniosku, że wypowiedzenie umowy jest prawnie nieskuteczne lub przynajmniej istnieją wątpliwości co do skuteczności prawnej, zaleca się złożenie pozwu o ochronę przed wypowiedzeniem w sądzie pracy. Wniosek należy złożyć w sądzie nie później niż trzy tygodnie po otrzymaniu wypowiedzenia, w przeciwnym razie wypowiedzenie zostanie uznane za prawomocne.

Sytuacje konfliktowe mogą również wystąpić w innych obszarach prawa pracy, które wymagają porady prawnej i interwencji.

 

Wspieram moich klientów między innymi w następujących kwestiach prawa pracy:

 

• odszkodowania

• ostrzeżenie / upomnienie

• przestrzeganie umów zbiorowych

• umowy o pracę

• świadectwo pracy

• zasiłek wychowawczy / urlop macierzyński

• wypowiedzenie

• żądania płacowe

• i inne

 

Prawo najmu i własności, prawo dzierżawy

Prawo najmu obejmuje stosunek prawny między wynajmującym a najemcą. Reguluje płatne korzystanie z nieruchomości w okresie wynajmu, a także inne prawa i obowiązki właścicieli i najemców.

Prawo własności mieszkaniowej obejmuje stosunek prawny między właścicielem formalnie podzielonej nieruchomości w stosunku do innych współwłaścicieli, a także do wspólnoty lub zarządcy nieruchomości.

Prawo dzierżawy reguluje nie tylko przekazywanie nieruchomości za wynagrodzeniem, ale także możliwość pozyskiwania, czyli wydobywania produktów z dzierżawionej nieruchomości. Przykładami są w szczególności stacje benzynowe, restauracje lub dzierżawa gruntów.

 

Wspieram moich klientów w następujących kwestiach dotyczących prawa najmu, własnośći i dzierżawy:

 

• Wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy

• Obniżka czynszu z powodu wad wynajmu lub dzierżawy

• umowy najmu i dzierżawy

• Prawo sąsiedzkie

• Pozew o opuszczenie wynajmowanego lokalu

• Prawo własnośći

• i inne

 

Prawo ruchu drogowego

Przepisy ruchu drogowego regulują w najszerszym znaczeniu transport osób lub towarów po drogach publicznych. Prawo ruchu drogowego nie jest streszczone w jednym kodeksie, ale jest uregulowane w licznych rozporządzeniach i przepisach indywidualnych.

Staje się to szczególnie istotne w przypadku wypadku w ruchu drogowym, czy to pomiędzy dwoma lub więcej pojazdami silnikowymi, czy pojazdem silnikowym a rowerzystą lub pieszym. Po wypadku często pojawiają się pytania poszkodowanego o prawne uregulowanie szkód powypadkowych, a także ewentualne roszczenia o odszkodowanie. W takich przypadkach służę państwu kompetentną poradą i pomocą.

 

Wspieram moich klientów w następujących kwestiach dotyczących prawa ruchu drogowego:

 

• prawne uregulowanie szkód powypadkowych

• prawo jazdy

• roszczenia o odszkodowanie (także odszkodowanie pieniężne za ból)

• przestępstwa i wykroczenia drogowe

• i inne

 

Prawo karne i prawo wykroczeń

Prawo karne obejmuje wszystkie normy prawne, które służą ochronie osobistych i prawnych interesów, a jeśli zostaną naruszone, są karane grzywną lub więzieniem.

Jeśli ktoś spowoduje wypadek w ruchu drogowym, może dojść do postępowania karnego przez prokuraturę. Dotyczy to w szczególności wypadku drogowego w którym dojdzie do poszkodowania osoby. W takim przypadku otrzymuje się list od policji zawierający zarzut popełnienia przestępstwa oraz możliwość dopuszczenia do zarzutów.

Prawo wykroczeń sankcjonuje naruszenia prawa, które nie stanowią przestępstwa. W przypadku naruszenia prawa porządkowego właściwy organ administracyjny wszczyna grzywnę, np. w przypadku wykroczeń drogowych.

 

Wspieram moich klientów w następujących sprawach karnych i porządkowych:

 

• Postępowanie przygotowawcze, tymczasowe i główne w sprawach karnych

• Prawo porządkowe w celu utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego

• i inne

 

Prawo cywilne w ogólności

Wspieram moich klientów również w innych dziedzinach ogólnego prawa cywilnego. Reguluje to wiele dziedzin prawnych, między innymi prawo kupna i umów o dzieło, prawo podróży i czynów niedozwolonych (w tym prawo osobowości) itp..

 

Pomagam moim klientom między innymi w następujących kwestiach prawnych:

 

• prawo umów kupna i umów o dzieło (np. prawo gwarancyjne w przypadku wad)

• prawo podróży (np. roszczenia odszkodowawcze w przypadku opóźnienia lub anulowania lotów według europejskiego prawa pasażerów linii lotniczych)

• roszczenia o odszkodowanie

• umowy w ogólności

• i inne

 

Inne dziedziny prawa

Pomagam moim klientom również w następujących kwestiach prawnych:

 

• prawo spadkowe (np. dziedziczenie, zachowek)

• prawo handlowe (np. ogólne warunki handlowe, wypowiedzenia, prowizje)

• prawo socjalne (np. zasiłek dla bezrobotnych II/Hartz 4, stopień niepełnosprawności/ciężka niepełnosprawność)

• prawo spedycyjne i transportowe

• prawa autorskie (np. ostrzeżenie o nielegalnym udostępnianiu plików muzycznych i filmowych lub za nielegalne rozpowszechnianie oprogramowania, obrazów i zdjęć w internecie)

• i inne

Adwokat Lukas Szymanski  |  Heßlerstraße 24  |  59065 Hamm

Tel.: 02381 48 78 152  |  Fax: 02381 49 07 231  |  E-Mail: info@kanzlei-szymanski.de